Company Info

회사소개

연혁

투철한 장인정신으로 만들어낸
정우전기 주식회사의 역사

Since 1998

 • 2022
 • 1
  생산관리시스템 도입
 • 2021
 • 05
  위험성평가 인정
 • 2020
 • 3
  청년친화강소기업 선정
 • 2019
 • 12
  수출유망기업 지정
  09
  -----
 • 2018
 • 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서
  인재육성형 중소기업 지정서
 • 2017
 • 본사/공장 신축 확장 이전(김포 양촌산업단지)
 • 2016
 • 해외방폭 IECEx & ATEX 인증 취득
  코트라 수출지원 기업 선정
 • 2015
 • 경기도 유망중소기업 인증
  SAP ERP System 도입
 • 2014
 • MAIN BIZ 인증
 • 2012
 • 기업부설 연구소 설립
 • 2010
 • 방호장치 제조업체 등록
  고효율 기자재 인증 획득
 • 2009
 • 기술혁신형 중소기업 선정
  벤처기업 인증
  내압 방폭형 단상모터 안전인증 획득
 • 2008
 • CE 인증 추가
 • 2007
 • 진공 함침 설비 도입(품질 및 절연 향상)
 • 2001
 • KS A 9002 : ISO 9001인증 획득
 • 1999
 • CE인증
  연구개발 전담부서(기술 연구소)설립
 • 1998
 • 회사설립
  산업용 모터 생산 시작

주요고객

더보기

 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280812019_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2002201140358_1.jpg
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2002131226076_1.png
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2002201141307_1.jpg
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280812418_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2002131232103_1.png
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280809532_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280802492_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280801093_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280800289_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280757437_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280752547_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280749501_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280747098_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280746302_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745007_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745077_1.gif
 • /admin/data/bbs/m_customer/S2001280745431_1.gif
상단으로